Lào

Người dân Lào sống rất hiền hòa. Hầu hết đều theo đạo phật.